Copyright keesklok.nl

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande copyright regels, deze te begrijpen en daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

In deze copyright pagina wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
  1. Niets van deze site mag zonder toestemming van Keesklok.nl verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites.
  2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij Keesklok.nl of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, te verveelvoudigen, openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Keesklok.nl en /of zijn licentiehouders

Bronnen en Graphics

Bronnen en copyright graphics

  • Thema: Theme Forest, Avada Fusion Theme
  • Pixabay, free for commercial use, no attribution required
  • Vlag van Dordrecht in footer: Quistnix., Public domain, via Wikimedia Commons
  • Overige foto’s copyright keesklok.nl

Dordrecht, 07-10-2023

Kees klok
Eigenaar “keesklok.nl”
06 10762766
klokca@planet.nl